اخبار

فردا – رازهای بازار مسکن پایتخت/ریزش در بالا شهر، جهش در مرکز شهر

 
قیمت هر مترمربع در آبان ۱۴۰۰
قیمت هر مترمربع در آذر ۱۴۰۰
میزان تغییرات قیمت هر مترمربع

منطقه یک
۷۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان
سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان کاهش

منطقه دو
۵۰ میلیون و ۳۸ هزار تومان
۵۰ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان
۴۰۰ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش

منطقه سه
۵۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان
۶۱ میلیون تومان
یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش

منطقه چهار
۳۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان
۳۵ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان
۹۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش

منطقه پنج
۳۸ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان
۳۹ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان
یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان افزایش

منطقه شش
۴۳ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان
۴۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
چهار میلیون و ۴۳۸ هزار تومان افزایش

منطقه هفت
۳۰ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان
۳۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان
یک میلیون و ۶۶۶ هزار تومان افزایش

منطقه هشت
۲۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان
۲۸ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان
یک میلیون و ۵۶۸ هزار تومان کاهش

منطقه ۹
۲۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان
۲۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان
یک میلیون و ۱۳ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۰
۲۰ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان
۲۱ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان
۷۳۰ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۱
۲۱ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان
۲۲ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان
یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۲
۱۸ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان
۲۰ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان
یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۳
۲۸ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان
۲۸ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان
۵۹۶ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۴
۲۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان
۲۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان
۸۳۶ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۵
۱۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان
۱۷ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان
۳۲۶ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۶
۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان
۱۶ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان
۲۴۷ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۷
۱۶ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان
۱۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان
۸۵۱ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۸
۱۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش

منطقه ۱۹
۱۷ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان
۱۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان
۷۰ هزار تومان کاهش

منطقه ۲۰
۱۶ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان
۱۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان
۷۶۴ هزار تومان افزایش

منطقه ۲۱
۲۳ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان
۲۳ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان
۷۴۰ هزار تومان افزایش

منطقه ۲۲
۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
۳۰ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *