راهی به سوی برابری مزدی / حقوق پیمانکاری ها با رسمی های دولت برابر می شود/ پیمانی شدن قراردادی ها و حذف تمام قراردادهای موقت – سافتی من

…! آقای خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی با یک دستور به خزانه می تواند بخش عظیمی از کسری دولت

بیشتر بخوانید